Follow us:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Vedtægter for GloPol

 

Oprettet ved ordinær konstituerende møde den 17. april 2013. Ændringer vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 23. juni 2018.

 

§1: Foreningens formål

 

stk. 1: Foreningens navn er Global Politik » GloPol (på engelsk Global Politics) Det er en privat og frivillig studenterorganisation tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet på adressen Bartholins Allé 7,
8000 Aarhus C .

 

stk. 2: Foreningens formål at belyse verden uden for universitetets murer. Vi sætter teorier i realperspektiv og skaber rammerne for en dybere indsigt i den aktuelle internationale dagsorden. Vi er nysgerrige og engagerede i det globale samfund, hvorfor vi ønsker at udbrede den videlyst og udvide vores medstuderendes horisont.

 

stk. 3: Foreningens videre sigte at fremme en åben og saglig debat med alsidig argumentation. Foreningen er politisk uafhængig og tilstræber derfor, at en mangfoldighed af holdninger kommer til udtryk med respekt for modparten. Således søger vi igen at udvide unge studerendes horisont.

 

Stk. 4.: Foreningens målgruppe er ungdommen i form af studerende på tværs af fakulteter ved Aarhus Universitet med et sideblik for øvrige interessenter lidt uden for den akademiske verden. Partnerskaber med ligesindede organisationer bør tilstræbes for bedre at fremme det fælles mål.

 

Stk. 5.: Foreningen arrangerer årligt en række professionelle ”GloPol Talks” med diverse eksperter og meningsdannere fra ind- og udland samt én udenrigsstudietur med fagligheden i fokus.

 

 

§2: Medlemskab

 

stk. 1: Studerende ved Aarhus Universitet kan opnå medlemsskab. Dispensation kan, af en enig

bestyrelse, gives til personer under 30 år, som ikke er tilknyttet AU. Medlemskab er gratis.

 

stk. 2: Medlemskab opnås og opretholdes ved at være en aktiv deltager i ”GloPol Council”. Udelukkende foreningens medlemsadministrator (næstformanden) kan tilføje/fjerne medlemmer. Man skal have været medlem i tre dage inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret til generalforsamlingen.

 

stk. 3: Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningen.

 

 

§3: Foreningsengagement

 

stk. 1: ”GloPol Council” er foreningens samlingspunkt for aktive medlemmer. Herigennem foregår al intern kommunikation og aktivitet.

 

stk. 2: Forhenværende medlemmer bliver en del af ”GP Community” som er et forum for videre internationalt orienteret netværk og kommunikation.

 

stk. 3: Beslutninger i ”GloPol Council” træffes ved simpelt flertal. Kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig, hemmelig afstemning. Der kan ikke opstilles eller stemmes ved fuldmagt.

 

 

§4: Generalforsamlingen (General Assembly)

 

stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle aktive medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

stk. 2: Den til enhver tid siddende bestyrelsesformand indkalder til den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i februar. Indkaldelsen sker via opslag fra foreningens officielle facebookside med minimum 14 dages varsel.

 

stk. 3: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Kandidater til den nye bestyrelse skal melde deres kandidatur ved at slå det op på facebookbegivenheden senest tre dage før generalforsamlingen.

Stk. 3a: Forslag til ændringer i vedtægterne og i det politiske program skal være Bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de offentliggøres senest 14 dage inden. Alle forslag skal foreligge skriftligt.
Afstemning foregår efter almindeligt flertal. Ændringsforslag til de i stk. 3 nævnte forslag kan fremsættes på selve generalforsamlingen indenfor de af dirigenten fastsatte frister.

 

stk. 4: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent

- Valg af referent

- Godkendelse af dagsorden

- Årsberetning fra formandskabet

- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab - Valg af formand

- Valg af næstformand

- Valg af kasserer

- Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

- Vurdering af indkomne forslag

- Valg af to kritiske revisorer

- Eventuelt

 

stk. 5: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer vedtages dog med 2/3 flertal. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig, hemmelig afstemning. I tilfælde af stemmelighed har formanden sidste instans.

 

stk. 6: Valg af bestyrelse: Først vælges, iblandt de enkeltvis opstillede kandidater, en formand og

næstformand. Dernæst vælges en kasserer og seks menige bestyrelsesmedlemmer. Balanceret repræsentation i bestyrelsen af studerende på tværs af semestre og køn bør tilstræbes.

 

stk. 7: Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde sin post i utide, kan bestyrelsen selvstændigt indsupplere op til to nye medlemmer. Et sådant valg følger bestemmelserne for personvalg i §4. Valgperioden løber til den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

stk. 8: Såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, skal bestyrelsen godkendes ved en tiltrædelsesafstemning med almindeligt flertal. Hvis ikke tillidserklæringen gives, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i §4.

 

stk. 9: Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes, hvis et flertal i bestyrelsen ikke længere mener, at medlemmet kan varetage sine arbejdsopgaver. Bestyrelsesmedlemmet skal varsles omkring suspenderingen, inden den endelige suspendering kan finde sted.

 

 

§5: Ekstraordinær generalforsamling

 

stk. 1: Foreningens bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af de fremmødte fra GloPol Council kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling (§4).

 

stk. 2: I øvrigt gælder bestemmelserne i §4, (undtaget stk. 4) for ekstraordinære generalforsamlinger.

 

 

§6: Foreningens bestyrelse

 

stk. 1: Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling frem til næstfølgende generalforsamling, hvor de kan vælge at genopstille. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen. De er GloPol’s administrative ambassadører, der skal promovere det gode budskab.

 

stk. 2: Bestyrelsens menige medlemmer er hver især tovholdere for et udvalg bestående af øvrige medlemmer fra foreningen. Derudover administrerer kassereren foreningsfinanserne, mens næstformanden er medlemsansvarlig. Formanden er ansvarlig for al ekstern repræsentation og kommunikation samt relationen til universitet.

 

stk. 3. Der afholdes er åbent bestyrelsesmøde ca. hver anden uge i løbet af et semester. Det er formanden, der fremlægger dagsordenen og agerer ordstyrer. Der er mødepligt til samtlige foreningsmøder, hvorfor et eventuelt afbud skal meldes. Aktiv deltagelse ved foreningens offentlige arrangementer tilskyndes.

 

 

§7: Økonomiske forhold

stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra d. 1/2 til 31/1.

stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

stk. 3: Foreningen må ikke stifte gæld.

stk. 4: Foreningens arrangementer er som gratis og åbne for alle. Bestyrelsen kan dog fastsætte priser og adgangsbegrænsning på de afholde ”GloPol Talks”. Studieturen er ren egenbetaling fra de frivilligt tilmeldte, hvilket annonceres fra start.

stk. 5: Kassereren udarbejder årsregnskab. Det reviderede årsregnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

stk. 6: Den til enhver tid siddende bestyrelse fastlægger regler for adgang til foreningens konto. Overdragelse af foreningens konto gives ved en fuldmagt underskrevet af formanden og ét menigt bestyrelsesmedlem, hvoraf det fremgår, hvem der gives adgang til kontoen

 

§8: Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom på en lovligt indkaldt generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver 2/3 flertal. Er der færre end 15 medlemmer til stede, indkaldes der til en generalforsamling med 1 uges varsel og uændret dagsorden. Her kan opløsningen vedtages ved et simpelt flertal blandt de fremmødte. Alle eventuelt indestående midler eller aktiver i foreningen skal doneres til foreningerne ved IFSK.

***