Follow us:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Here follows the articles of association (in Danish)

 

Vedtaget ved ordinær konstituerende møde den 17. april 2013.

§1: Foreningens navn og formål

stk. 1: Foreningens navn er "IP-NU". Foreningens hjemsted er Institut for Statskundskab (IFSK) ved Aarhus Universitet, Bartholins Allé 7,
8000 Aarhus C. Foreningen har hjemme i Aarhus Kommune. Godkendt

stk. 2: Foreningens formål er at fremme debat om international politik blandt studerende og medarbejdere ved IFSK, samt andre interesserede.

stk. 3: Foreningens formål er endvidere at fremme en fri diskussion, alsidig argumentation og saglig debat. Foreningen er ikke politisk farvet, og tilstræber at en mangfoldighed af holdninger kommer til udtryk gennem foreningens aktiviteter. Derfor fordres det, at de af foreningen arrangerede debatter har en nogenlunde ligelig repræsentation af synspunkter og politiske positioner.

§2: Medlemskab

stk. 1: Studerende ved IFSK kan opnå medlemskab. Dispensation kan, af bestyrelsen, gives til personer ikke tilknyttet IFSK. Medlemskab er gratis.

stk. 2: Medlemskab opnås ved aktiv deltagelse i IP-Rådet. Man skal have været medlem af IP-rådet i tre dage inden generalforsamlingen, for at opnå stemmeret til generalforsamlingen.

stk. 3: Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningen.

§3: IP-Rådet. IP-Rådet udgør IP-NU’s aktive medlemmer.

stk. 1: IP-Rådet er samlingspunkt for foreningens aktiviteter, med hensyn til afviklingen og prioriteringen af disse. IP-Rådet udgøres af de til enhver tid fremmødte medlemmer af foreningen.

stk. 2: IP-Rådet tilstræbes at blive indkaldt med minimum 3 døgns varsel. Indkaldelse skal ske ved annoncering på IP-Rådets Facebook-gruppe.

stk. 3: Beslutninger i IP-Rådet træffes ved simpelt flertal. Kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig, hemmelig afstemning. Der kan ikke opstilles eller stemmes ved fuldmagt.

§4: Generalforsamlingen

stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 2: Den til enhver tid siddende bestyrelsesformand indkalder til den årlige, ordinære generalforsamling, som afholdes i februar. Indkaldelsen sker via mailinglisten og opslag på IFSK, med minimum 14 dages varsel.

stk. 3: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Kandidater til den nye bestyrelse skal melde deres kandidatur, ved at slå det op på IP-Rådets facebookgruppe senest tre dage før generalforsamlingen.

Stk. 3a: Forslag til ændringer i vedtægterne og i det politiske program skal være Bestyrelsen i hænde senest 4 uger før landsmødets afholdelse, hvorefter de offentliggøres senest 14 dage inden. Alle forslag skal foreligge skriftligt.
Afstemning sker efter reglen om almindeligt flertal. Ændringsforslag til de i stk. 3 nævnte forslag kan fremsættes på selve landsmødet, indenfor de af dirigenten fastsatte frister.

stk. 4: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

- valg af dirigent

- valg af referent

- godkendelse af dagsorden

- årsberetning fra formandskabet

- fremlæggelse og godkendelse af regnskab

- valg af formand

- valg af næstformand

- valg af kasserer

- valg af menige bestyrelsesmedlemmer

- rettidigt indkomne forslag

- valg af to kritiske revisorer

- eventuelt

stk. 5: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer vedtages dog med 2/3 flertal. Såfremt blot ét medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig, hemmelig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig, hemmelig afstemning. I tilfælde af stemmelighed, har formanden sidste instans.

stk. 6: Valg af bestyrelse: Først vælges, iblandt de enkeltvis opstillede kandidater, en formand og næstformand. Dernæst vælges 1 kasserer og seks menige bestyrelsesmedlemmer. Ligelig repræsentation i bestyrelsen af personer fra forskellige semestre og med forskelligt køn bør tilstræbes.

stk. 7: Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde sin post i utide, kan bestyrelsen selvstændigt indsupplere op til to nye medlemmer. Et sådant valg følger bestemmelserne for personvalg i §4. Valgperioden løber til den førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 8: Såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, skal bestyrelsen godkendes ved en tiltrædelsesafstemning med almindeligt flertal. Hvis ikke tillidserklæringen gives, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i §4.

stk. 9: Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes, hvis et flertal i bestyrelsen ikke længere mener at medlemmet kan varetage sine arbejdsopgaver. Bestyrelsesmedlemmet skal varsles omkring suspenderingen, inden den endelige suspendering kan finde sted.

§5: Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1: Foreningens bestyrelsesmedlemmer, eller 2/3 af de fremmødte i IP-Rådet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling (§4).

stk. 2: I øvrigt gælder bestemmelserne i §4, (undtaget stk. 4) for ekstraordinære generalforsamlinger.

§6: Foreningens bestyrelse

stk. 1: Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valgperioden rækker til næstfølgende generalforsamling.

stk. 2: Bestyrelsen informerer nye studerende om foreningen. Derudover skal bestyrelsen bistå de øvrige medlemmer med afholdelsen af de arrangementer, jf. foreningens formål.

stk. 3: Bestyrelsen tegner foreningen udadtil og har mødepligt til i IP-Rådet. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage, meldes der afbud.

§7: Økonomiske forhold

stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra d. 1/8 til 31/7.

stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, IP-Rådet eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

stk. 3: Foreningen må ikke stifte gæld.

stk. 4: Foreningens arrangementer er som hovedregel gratis og åbne for alle. Bestyrelsen kan dog fastsætte priser og adgangsbegrænsning på afholdte arrangementer.

stk. 5: Kassereren udarbejder årsregnskab. Det reviderede årsregnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

stk. 6: Den til enhver tid siddende bestyrelse fastlægger regler for adgang til foreningens konto.

§8: Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom på en lovligt indkaldt generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver 2/3 flertal. Er der færre end 15 medlemmer til stede, indkaldes der til en generalforsamling med 1 uges varsel og uændret dagsorden. Her kan opløsningen vedtages ved et simpelt flertal blandt de fremmødte. Alle eventuelt indestående midler eller aktiver i foreningen skal doneres til foreningerne ved IFSK.

***